PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne i sądowo administracyjne

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo administracyjne są ze sobą powiązane. Mówiąc w dużym uproszczeniu zazwyczaj po wyczerpaniu drogi administracyjnej otwiera się możliwość zbadania legalności ostatecznej decyzji w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Prawo administracyjne to pojęcie szerokie i obejmuje wiele szczegółowych działów prawa. Zasadą jest, że organ administracji (np. Prezydent miasta, Wójt gminy, Starosta, Wojewoda, Naczelnik Urzędu Skarbowego etc.) załatwia sprawy poprzez wydanie decyzji od której przysługuje odwołanie.

W zakresie prawa administracyjnego kancelaria zajmuje się m.in. sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na wydawane postanowienia, doradztwem i reprezentacją klienta przed organami administracji, sporządzaniem wniosków w konkretnych sprawach administracyjnych.

Praktyka kancelarii skupia się m.in. na:

prawie budowlanym (w tym także na inwestycjach o charakterze deweloperskim i inwestycjach drogowych), prawie podatkowym (w tym sprawach dotyczących optymalizacji podatkowej, reprezentacji klienta w postępowaniach podatkowych), sprawach odszkodowawczych za wywłaszczone mienie, sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska (w tym m.in. dot. budowy farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów itp.), sprawach dotyczących dróg publicznych i transportu, sprawach dotyczących rent planistycznych i opłat adiacenckich, legalizacji samowoli budowlanej, planowania i zagospodarowania przestrzennego, sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i pomocy prawnej cudzoziemcom, ewidencji ludności, akt stanu cywilnego, prawie dotyczącym ochrony zabytków, sprawach o rekompensatę za pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego nieruchomości (mienie zabużańskie), ochrony własności przemysłowej.

W zakresie postępowania sądowoa dministracyjnego kancelaria oferuje:

reprezentację klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, profesjonalne doradztwo, sporządzanie skarg na decyzję administracyjne oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.